بررسی اثرات فن آوری اطلاعات برتوانمند سازی شغلی کارمندان – پایان نامه ارشد مدیریت

۵۹۰۰ تومان

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرتوسعه نمایشگاههای تخصصی بین المللی درتوسعه صادرات کشور – پایان نامه مدیریت

۵۹۰۰ تومان

سیاست و رفتار سیاسی – مقاله آماده ورد

۱۹۰۰ تومان

مدیریت کیفیت جامع پروژه TQM – مقاله آماده

۲۱۰۰ تومان

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در شهرداری شهر اسفرین – پایان نامه

۴۵۰۰ تومان

مقاله شناسایی شکاف فرهنگی در بانک تجارت و طراحی مدل مناسب

۲۹۰۰ تومان

مقاله تقویت و توسعه مهارت ارتباطی در مدیران

۱۹۰۰ تومان

مقاله آماده توانمند سازی منابع انسانی

۱۹۰۰ تومان

پایان نامه – اثرات تنبیه و تشویق در افزایش بهره وری

۶۹۰۰ تومان
0