تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در شهرداری شهر اسفرین – پایان نامه

۴,۵۰۰ تومان

مقاله شناسایی شکاف فرهنگی در بانک تجارت و طراحی مدل مناسب

۲,۹۰۰ تومان
0