بررسی اثرات فن آوری اطلاعات برتوانمند سازی شغلی کارمندان – پایان نامه ارشد مدیریت

۵,۹۰۰ تومان

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرتوسعه نمایشگاههای تخصصی بین المللی درتوسعه صادرات کشور – پایان نامه مدیریت

۵,۹۰۰ تومان

مدیریت کیفیت جامع پروژه TQM – مقاله آماده

۲,۱۰۰ تومان

مقاله شناسایی شکاف فرهنگی در بانک تجارت و طراحی مدل مناسب

۲,۹۰۰ تومان

مقاله تقویت و توسعه مهارت ارتباطی در مدیران

۱,۹۰۰ تومان

مقاله آماده توانمند سازی منابع انسانی

۱,۹۰۰ تومان

پایان نامه – اثرات تنبیه و تشویق در افزایش بهره وری

۶,۹۰۰ تومان
0