بررسی اثرات فن آوری اطلاعات برتوانمند سازی شغلی کارمندان – پایان نامه ارشد مدیریت

۵,۹۰۰ تومان

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرتوسعه نمایشگاههای تخصصی بین المللی درتوسعه صادرات کشور – پایان نامه مدیریت

۵,۹۰۰ تومان

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در شهرداری شهر اسفرین – پایان نامه

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه آماده بانکداری الکترونیک در قالب مایکروسافت ورد

۴,۹۰۰ تومان

مقاله آماده امنیت و مبانی تجارت الکترونیک – مایکروسافت ورد

۲,۹۰۰ تومان

پایان نامه – اثرات تنبیه و تشویق در افزایش بهره وری

۶,۹۰۰ تومان
0