بررسی اثرات فن آوری اطلاعات برتوانمند سازی شغلی کارمندان – پایان نامه ارشد مدیریت

۵۹۰۰ تومان

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرتوسعه نمایشگاههای تخصصی بین المللی درتوسعه صادرات کشور – پایان نامه مدیریت

۵۹۰۰ تومان

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در شهرداری شهر اسفرین – پایان نامه

۴۵۰۰ تومان

پایان نامه آماده بانکداری الکترونیک در قالب مایکروسافت ورد

۴۹۰۰ تومان

مقاله آماده امنیت و مبانی تجارت الکترونیک – مایکروسافت ورد

۲۹۰۰ تومان

پایان نامه – اثرات تنبیه و تشویق در افزایش بهره وری

۶۹۰۰ تومان
0